Statuut

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trajecten die Move United vzw aanbiedt. Door deel te nemen aan één van onze trajecten, gaat u akkoord met deze voorwaarden. We raden om deze dus aandachtig door te nemen.

Communicatie

Alle officiële communicatie gebeurt via de algemene coördinator:info@move-united.be.

Elke activiteit heeft een extra lokale coördinator. U kan steeds bij hem/haar terecht voor alle opmerkingen, vragen en verzuchtingen. Zo kunnen we snel bijsturen om de kwaliteit continu te garanderen.

Inschrijven

Je kan enkel inschrijven voor een volledige lessenreeks of kamp tenzij dit voor aanvang van de activiteit per mail via info@move-united.be anders werd afgesproken.

Inschrijvingen kunnen uitsluitend via de website gebeuren. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledig bedrag. Bij een inschrijving op de wachtlijst dient de betaling pas te gebeuren nadat er een plaats is vrijgekomen.

De toekenning van een vrijgekomen plaats gebeurt volgens datum. Wie eerst op de wachtlijst stond, krijgt de eerste kans om in te schrijven (first in, first out principe). Ouders worden per mail / per telefoon verwittigd dat er een plaats is vrijgekomen.

Na de reservering door middel van het online formulier krijgt u een mailtje met de betalingsmodaliteiten. Hierin staat de inschrijvingsbijdrage, het rekeningnummer en de op de overschrijving te vermelden mededeling.

U heeft 10 werkdagen de tijd om de betaling uit te voeren. Zo niet, zal uw plaats opnieuw worden vrijgegeven.

Move United vzw behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren of te weren. Wanneer een deelnemer niet (langer) mag deelnemen aan een lessenreeks of kamp, zullen de activiteiten waaraan niet deelgenomen mag worden, pro rato terugbetaald worden.

Kortingen

Move United kent een korting toe van 75% indien de ouders of wettelijke voogd van de deelnemer beschikt over een kansenpas van de betreffende regio.

Het nummer van deze kansenpas (terug te vinden op de sportpas) dient ingevoerd te worden tijdens de registratie van het gezinsprofiel op de website. Move United behoudt zich het recht om deze kaart op te vragen ter controle.

Annulering

In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een activiteit geannuleerd worden. Wij betalen u in dit geval het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

Lessenreeksen

Voor een annulering binnen 21 kalenderdagen voor aanvang van een Move United lessenreeks, zal er een forfaitair bedrag van 25% als kost aangerekend worden, tenzij er een doktersattest of ander bewijs van overmacht kan voorgelegd worden.

Voor een annulering van een lessenreeks die binnen de 21 dagen van start gaat, is er geen terugbetaling mogelijk.

Voor een afwezigheid van 3 of meer opeenvolgende dagen tijdens een Move United lessenreeks wegens ziekte of blessure met geldig doktersattest, worden de lessen waaraan niet kon deelgenomen worden pro rato terugbetaald.

Van bovenstaande regelingen kan steeds in onderling overleg afgeweken worden.

Kampen

Voor een annulering binnen 21 kalenderdagen voor aanvang van een Move United kamp, zal er een forfaitair bedrag van 25% als kost aangerekend worden, tenzij er een doktersattest of ander bewijs van overmacht kan voorgelegd worden.

Voor een annulering van een kamp dat binnen de 21 dagen van start gaat, is er geen terugbetaling mogelijk.

Voor een afwezigheid van 3 of meer opeenvolgende dagen tijdens een Move United kamp wegens ziekte of blessure met geldig doktersattest of ander bewijs van overmacht, worden de lesdagen waaraan niet kon deelgenomen worden pro rato terugbetaald.

Van bovenstaande regeling kan steeds in onderling overleg afgeweken worden.

Aansprakelijkheid

Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

Move United vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen of kledij, noch voor aangebracht schade door deelnemers aan de infrastructuur.

We vragen de medische info minstens 7 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit in te vullen in het persoonlijk gezinsprofiel. Bij ontbrekende gegevens of na 7 dagen voor aanvang van de activiteit kunnen we een correcte opvolging van de medische info niet garanderen.

Fiscaliteit

Voor alle deelnemers die ingeschreven zijn voor onze kampen en hier recht op hebben, ontvangen van ons automatisch een fiscaal attest. Dit wordt op papier of via mail bezorgd op het einde van het kamp

Mutualiteit

Via uw mutualiteit kan u een tegemoetkoming krijgen. Na elke activiteit ontvangt u automatisch een volledig ingevuld deelnameattest dat u kan indienen bij de mutualiteit.

Kwaliteit

Mocht u toch opmerkingen/klachten hebben tijdens of na afloop van de activiteit, kan u deze ons steeds melden via info@move-united.be.

Op regelmatige tijdstippen zal Move United vzw de ouders via mail bevragen via een korte vragenlijst. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van dichtbij te bewaken.

We respecteren de maximumcapaciteit van de groepen en aanvaarden geen extra inschrijvingen boven ons intern bepaald maximum per activiteit.

Privacy

De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Move United vzw.

Move United vzw gebruikt de door u aangeleverd persoonsgegevens uitsluitend voor de eigen activiteiten. De info zal gedeeld worden met de respectievelijke lokale coördinator en lesgever(s) van uw kind(eren) om hen maximaal te informeren.

Tot slot gebruiken we deze info om contact op te nemen met ouders, voogd of andere verantwoordelijke voor het kind.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang uw kind binnen de doelgroep van onze activiteiten past zal u van ons informatie ontvangen. Van zodra we merken dat uw kind buiten de leeftijdscategorie valt zullen we al uw persoonsgegevens verwijderen.

Ouders die sneller de gegevens willen laten verwijderen, kunnen dat door een simpel mailtje naar info@move-united.be met de vraag om verwijderd te worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8 december 1992)

Foto's & filmpjes deelnemers

Move United vzw neemt foto's en filmpjes van de activiteiten en de deelnemers. Deze kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en/of publicitaire doeleinden.

Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit via e-mail te communiceren naar info@move-united.be. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.